responsive site templates

Política de privacitat

Rutes Muntanya

OBJECTIU DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

RUTES MUNTANYA, és la marca comercial de DOMINGO J. CURTO SUBIRATS, amb NIF 40925105D. En relació amb això, DOMINGO J. CURTO SUBIRATS , actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web. El titular informa els Usuaris que compleix amb la normativa vigent de protecció de dades, amb caràcter especial, amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d'11 de Juliol.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat del titular esmentat anteriorment, propietari d'aquest domini i que opera amb la marca www.rutesmuntanya.com, per la gestió d'activitats en la naturalesa.

D'acord amb el qual disposa la normativa vigent, RUTES MUNTANYA només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps hagut dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits por l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent en cada moment. És per això que RUTES MUNTANYA es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en què s'accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors suposats, RUTES MUNTANYA. anunciarà en aquesta pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades que puguin proporcionar-se mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran caràcter confidencial per RUTES MUNTANYA que gestiona aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE FACILITAR LES DADES I CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S'informa els Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes que puguin plantejar-se en els formularis de recollida de dades que s'habilitin en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferent websites, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per RUTES MUNTANYA i/o pel titular de la Web, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular el DIUMENGE J. ADOBO SUBIRATS podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A l'USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercir-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigit a la següent adreça:

A L’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT.

Feginals 6, 3-7,  43540 – Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)

Així i tot, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol un altre mitjà, podrà comunicar-lo per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a RUTES MUNTANYA a l'adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVIN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUE FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i l'e-mail. Aquesta informació rebuda per RUTES MUNTANYA no serà cedida, venuda o arrendada a altres empreses externes vinculades a la gestió d'activitats en la naturalesa.

RUTES MUNTANYA és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creades per RUTES MUNTANYA amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de l'organització, així com la realització d'activitats diverses.

AMB QUE FINALITAT

Així i tot, l'informem que la informació de la base de dades podrà ser utilitzada per la identificació dels Usuaris i per la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació dels mateixos per l'accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en el website.

En aquest cas, se sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment perquè RUTES MUNTANYA pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa i a altres temes relacionats.

COMPROMÍSO DE L'USUARI PERA QUE LES SEVES DADES ESTEN INSCRITS EN UN FITXER

La introducció de les seves dades en alguna de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació en la Web www.rutesmuntanya.com

EVITAR LA TRANSMISSIÓN DE DADES A TERCERES EMPRESES AMB CONSENTIMENT DE L'USUARI.

Així i tot, i excepte que s'hagi informat l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer Aliè a RUTES MUNTANYA tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos RUTES MUNTANYA col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

RUTES MUNTANYA no vendrà, llogarà o cedirà les dades personals dels usuaris d'aquesta Web, a entitats externes a RUTES MUNTANYA vinculades al sector de la gestió d'activitats a la natura.

RUTES MUNTANYA, no vendrà, llogarà o cedirà els mails dels seus usuaris a altres entitats externes a RUTES MUNTANYA vinculades a la gestió d'activitats a la natura, segons l'exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D'INFORMACIÓ

En els casos que l'Usuari reveli les seves dades a través dels formularis de contacte de RUTES MUNTANYA, aquest en qualsevol moment podrà donar-se de baixa enviant un mail a info@rutesmuntanya.com

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés als websites com l'ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en aquests, seran d'exclusiva responsabilitat de qui el realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d'aquest, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables d'aquest accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i fins pels quals estan concebudes. RUTES MUNTANYA no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment de l'haver d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és DOMINGO J. ADOBO SUBIRATS amb domicili en 43540 Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) c/Freginals 6, 3r 7a – RUTES MUNTANYA -, i amb la gestió del domini d'Internet www.rutesmuntanya.com, inscrit en el registre corresponent, atenent comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del mail info@rutesmuntanya.com

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat del titular esmentat anteriorment, propietari d'aquest domini, que opera amb la marca RUTES MUNTANYA.

INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS D'ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

El titular només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines Web de la qual sigui titular o ostenti un dret d'anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d'informació a Internet, a part de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

RUTES MUNTANYA col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat íntegrament aquest text legal. RUTES MUNTANYA es compromet a controlar els continguts que s'exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte d'elles.

RUTES MUNTANYA recomana, seguint les instruccions de l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per la utilització de xarxes socials o navegació en entorns web, l'execució de les següents accions (en el cas que algun dia es disposi a l'ús):

– Es recomana a tots els usuaris recórrer a l'ús de pseudònims o nicks personals amb els quals operar a través d'Internet, permetent-los disposar d'una autèntica “identitat digital” que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.

– Es recomana als usuaris tenir una cura especial a l'hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, atès que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de les persones del seu entorn.

– Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d'usuari com posteriorment les condicions generals d'ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els entorns web.

– Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil de l'usuari a la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com a “amics”o “contactes directes”prèviament per l'Usuari.

– Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les quals es manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rebi i investigant sempre que fos possible i necessari qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.

– Es recomana no publicar en el perfil d'usuari informació de contacte físic que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d'oci que acostuma a freqüentar.

– Als usuaris d'eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecto la publicació d'informació relativa als llocs on es troba en tot moment.

– Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l'Usuari estarà cometent un il·lícit civil protegit per part dels tribunals nacionals.

– Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d'usuari i contrasenyes per a entrar a les diferents xarxes socials de les quals sigui membre.

– Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb utilització de majúscules i minúscules.

– Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.

– Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s'ha de subministrar les dades a desconeguts.

– S'ha de llegir tota la informació concernent en la pàgina Web. En ella s'explica qui somio els titulars de la mateixa i la finalitat per la qual se sol·liciten les dades.

– Si l'usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que se sol·licitin dades per part d'una xarxa social ha de preguntar-se als pares o tutors per a veure si ells aproven la subscripció o no.

– No han de comunicar-se a tercers els noms d'usuari i contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no han de ser comunicats a tercers i/o desconeguts.

– Sempre que es tingui qualsevol dubte respecto alguna situació que es derivi de la utilització de les xarxes socials i eines col·laboratives, ha de preguntar-se als pares o tutors legals.

– S'ha de mantenir l'ordinador en una zona comuna de la casa.

– S'han d'establir regles sobre la utilització d'Internet a casa.

– Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d'aquests tipus de plataformes, tant positives com negatives.

– Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com a correu de contacte secundari.

– Assegurar-se que els controls de verificació de l'edat estan implementats.

– Assegurar la correcta instal·lació del bloqueador de continguts.

– Conscienciar i informar els menors sobre aspectes relatius a la seguretat.

– Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut en el món on-line i que si ho fan ha de ser sempre en companyia de pares o tutors.

– Assegurar-se que els menors coneixen els riscos i implicacions d'allotjar continguts com a vídeos i fotografies, així com l'ús de càmeres web a través de les xarxes socials.

– Controlar el perfil d'usuari del menor.

– Assegurar-se que el menor només accedeix en les pàgines recomanades per la seva edat.

– Assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.